Κυριακή, 14 Ιουλίου 2013

ΤΑ ΠΡΟ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΙΑΣ: Δημοσίευμα στη ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΔΙΖΙΛΑΝΔΗΣ εξοργίζει τον Γερμανό καθ. Wolfgang Boethius!
[Από το φύλλο αριθμ.3015 της εφημερίδας
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΔΙΖΙΛΑΝΔΗΣ/26.3.1910, παραθέτουμε
ολόκληρο το άρθρο του ιστορικού  Δρ. Αιμιλίου,
τιτλοφορούμενο «Οίνος εκ Δαμιζάνας», καθώς και
το σχόλιο του Γερμανού Καθηγητή Θεολογίας
W. Boethius και την απάντηση του αρθρογράφου]

Οίνος εκ Δαμιζάνας
Υπό: του συνεργάτου μας κ. Αιμιλίου, ιστοριοδίφου*

Εν Διζιλάνδη τη 26η Μαρτίου 1910

Πολλαί συζητήσεις ανεφύησαν προσφάτως μεταξύ
των οινοπωλών και των θεολόγων, εκ των οποίων
λαλίστατοι απεδείχθησαν οι σπουδάσαντες εις το
γνωστόν τοις πάσι πανεπιστήμιον της Καρλσρούης,
αλλά και εις εκείνον της Τυβίγγης, περί του δοχείου
εκ του οποίου προσεφέρθη εις τους εορταστάς οίνος
εις τον εν Κανά γάμον.

Ερειδόμενοι επί της πραγματείας του σοφού καθηγητού
κ.Βοηθίου (Boethius), εις τον οποίον κακοζήλως απεδόθη
το προσωνύμιον οινόφλυξ, οι θεολόγοι υπεστήριξαν, ότι
προφανώς επρόκειτο περί λέβητος εξ οπτής γης, κοινώς
τερρακότας, όπως αποδεικνύουν τα ευρήματα εις την
χώραν της Βακτρίας μετά την εκείθεν αποχώρησιν
των στρατευμάτων του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Εις την άποψιν ταύτην αντετάχθησαν οι πλέον αυστηροί
των ιεροσπουδαστών, ισχυριζόμενοι ότι ο Μέγας
Αλέξανδρος ήτο ειδωλολάτρης, αλλά και θαυμαστής
του Άμμωνος και  ουχί ως ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός
Άμωμος.
Συνεπώς, το επικρατήσαν κατά την έξοδον αγελαίον
πρόσταγμα σπάστα όλα δεν δικαιολογεί την αρίστην
κατάστασιν των ευρημάτων.

Αντιθέτως, το σωματείον των εν Αθήναις οινοπωλών
μετά σθένους και πατριωτικής ζέσεως υπερημύνθη
της θέσεως, ότι μόνον η δαμιζάνα ήτο αξία της υψίστης
τιμής να ευλογηθεί υπό του Κυρίου.
Διατείνονται επιπροσθέτως οι κύριοι αυτοί, ότι καθ’ ά
ετεκμηριώθη ιστορικώς, η αποχωρητήριος κραυγή
των στρατιωτών ήτο γυαλιά καρφιά, τουθ’ όπερ
συνηγορεί υπέρ της απόψεως, ότι το εν θέματι δοχείον
ήτο κατεσκευασμένον εξ υάλου.

Πληροφορούμεθα, ότι το όλον ζήτημα πρόκειται να
παραπεμφθεί προς τελικήν κρίσιν εις την Ιεράν Σύνοδον.

2 σχόλια:
ProfessorBoethiusείπε...

Entschuldingung,aber Sie sind unverschämt, Herr Aemilius!
Ich trinke nur Wasser!
Und erinnere Sie sich: Deutschland űber Alles!
Professor Boethius

26 Μαρτίου 2010 - 6:31 μ.μ.

Um Gottes Willen, Professor! Schon wieder das Gleiche!
Sie haben genug getrunken!

26 Μαρτίου 2010 - 9:45 μ.μ.
*ΣΗΜΕΙΩΣΗ
(ανάτυπο από το  blog:
emiliusx.blogspot.gr / 26.3.2010
από όπου και τα σχόλια)Οίνος εκ Δαμιζάνας
© Βασίλης Πολύζος 2002

 εικόνα:
ο λογότυπος της εφημερίδος
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΔΙΖΙΛΑΝΔΗΣ

σχεδιασθείς υπό του κ. Βασιλείου Πολύζου
εν έτει 1905

Δεν υπάρχουν σχόλια: